Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Akvizičná činnosť

V legislatívnom vymedzení (Zákon č. 206/2009 o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) je Slovenské technické múzeum (STM) celoštátnym špecializovaným múzeom. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so zameraním a špecializáciou vykonávaním základných odborných činností získava, vedeckými metódami zhodnocuje a skúma, ochraňuje, využíva a prezentuje zbierkové predmety a zbierky a dokumentačné materiály viažuce sa ku komplexnej dokumentácii dejín a vývoja vedy a techniky, výroby, priemyslu a dopravy v Slovenskej republike a k podielu Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy ako súčasti národného kultúrneho dedičstva.


V súčasnosti sú predmetmi akvizícií STM hmotné doklady vývoja vedy, výroby a techniky, konkrétne predmety s informačnou, vedeckou a historickou hodnotou reflektujúcou na dejinný vývoj v odboroch:

Technické vedy

 • Hutníctvo
 • Kováčstvo
 • Baníctvo
 • Strojárstvo (vrátane pododborov Kancelárske stroje, Energetika, Textilné stroje)
 • Elektrotechnika (s pododbormi Domáca technika, Výpočtová technika)
 • Hodinárstvo,
 • Geodézia a kartografia
 • Polygrafia
 • Fotografická a kinematografická technika
 • Doprava (so samostatnými zbierkami Letectvo, Železničná a cestná doprava)
 • Priemyselný dizajn

Exaktné vedy

 • Fyzika
 • Chémia (vrátane Potravinárstva)
 • Astronómia
 • Rôzne

Nadobúdanie predmetov do zbierkového fondu STM je realizované formou:

 • daru,
 • kúpy,
 • vlastným výskumom,
 • prevodom správy,
 • zámenou s iným múzeom alebo galériou.

 

Podrobnosti postupu pri akvizičnej činnosti, kritériá výberu, ako aj aktuálne priority v akvizičnej činnosti STM sú definované v dokumentoch: 

 Kontakty na kurátorov zbierok STM I.

 Kontakty na kurátorov zbierok STM II.