Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Dodatok k postupu

Slovenské technické múzeum, Hlavná č. 88, 043 82 Košice, IČO: 31297111


sp. zn. 92/2003/11

 

Dodatok č. 1
k Metodickému pokynu o postupe sprístupňovania informácií 
v podmienkach Slovenského technického múzea v Košiciach

Metodický pokyn o postupe sprístupňovania informácií v podmienkach Slovenského technického múzea v Košiciach sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok 6, bod 5 sa nahrádza znením:
  5. O odvolaní rozhoduje riaditeľ Slovenského technického múzea.

2.

Článok 7, Úhrada nákladov - sa nahrádza znením:
  V súlade s Vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií bola stanovená výška materiálnych nákladov súvisiacich s poskytovaním informácií takto:
 
a)

technické nosiče dát
    1 ks CD (čistý) 30,-Sk
    1 ks disketa (čistá) 15,-Sk
 
b)

vyhotovenie kópií požadovaných informácií
    1 čiernobiela strana 1,50Sk
    1 ks čiernobiela fotografia 10,-Sk
 
c)

papierové výrobky
 
    obálka A4 2,50Sk
    obálka A5 1,20Sk
    obálka C6 1,00Sk
    obálka podlhovastá 1,00Sk
    obálka s dnom A4 4,50Sk
    obálka kartónová A5 5,00Sk
    obálka kartónová A4 8,00Sk
    obálka so vzduchovým vankúšom A4 13,00Sk
    obálka so vzduchovým vankúšom A5 10,00Sk
    hárok papiera A4 0,50Sk
    hárok papiera A3 1,00Sk
 
d)

poštovné - podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

 

Úhradu nákladov do výšky 50,-Sk nemusí STM požadovať.

Tento doplnok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2003.

 

       

Ing. Eugen Labanič

  riaditeľ

 

Pridané:19.02.2003