Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Hodnotiaca spáva o aplikácii zákona č. 211/2000 Z.z. v STM za rok 2001

Hodnotiaca správa o aplikácii zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v STM za rok 2001 


Na základe uznesenia vlády č.1078 zo dňa 20.12.2000 a opatrenia MK SR č. MK-291/2000-3000 zo dňa 22.12.2000 bol spracovaný Metodický pokyn o postupe sprístupňovania informácií v podmienkach Slovenského technického múzea v Košiciach, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2001. Uvedený metodický pokyn bol zverejnený na internetovej stránke múzea a verejnosť má možnosť oboznámiť sa s ním aj na vrátnici múzea, o čom sú informovaní výveskou umiestnenou na viditeľnom mieste. V metodickom pokyne je podrobne rozpracovaný postup žiadateľa pri získavaní požadovanej informácie a povinnosti múzea pri poskytovaní v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za rok 2001 obdržalo STM celkom 4 žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle citovaného zákona:
1.
 forma podania:
3 x ústne, 1 x písomne

2. zameranie žiadostí: textové a obrazové materiály o : - živote a diele J. M. Petzvala
- obci Hanušovce
- šachte "Leopold" v Prešove
- Francisových turbínach budovaných v r. 1938 vo V. Šariši a Site lyn Smižany - Sp. N. Ves

3. Spôsob vybavenia: 
- poskytnutie literatúry
- zhotovenie fotokópií požadovaných dokumentov
- spracovanie požadovanej informácie.

4. Všetky žiadosti boli vybavené v zákonom stanovenej lehote. Sťažnosti na spôsob vybavenia podané neboli.

 


Spracovala: Žuffová

Schválil: Ing. Eugen Labanič

  riaditeľ