Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

image image image image image image image
Vedecko-technické centrum v Košiciach
NKP Solivar v Prešove
Múzeum letectva v Košiciach
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve
Múzeum J. M. Petzvala v Sp. Belej
Múzeum dopravy v Bratislave
Hámor v Medzeve

Riaditeľstvo Slovenského technického múzea oznamuje návštevníkom, že vysunuté pracovisko Kaštieľ Budimír bude každý pracovný štvrtok ZATVORENÝ z technických príčin. ( 21.3., 28.3., 4.4., 11.4., 18.4. 2019 ) Ďakujeme za pochopenie. V stredu 15. 5. 2019 bude Stála expozícia z technických príčin uzavretá. Navštíviť môžete Vedecko-technické centrum, Banskú expozíciu, Energetické oddelenie, Sieň elektrických výbojov a Planetárium. Ďakujeme za pochopenie.

O nás

Na potrebu uchovávania a ochrany pamiatok technickej vyspelosti na Slovensku upozorňoval už ndrej Kmeť - nestor slovenského múzejníctva. Profil múzea sa formoval od vydania dočasného štatútu Technického múzea v roku 1947, prvé expozície v Košiciach boli verejnosti sprístupnené o rok neskôr. V roku 1983 bolo múzeum premenované na Slovenské technické múzeum. Zriadenie technického múzea sa ukázalo ako plne historicky opodstatnené. Slovensko vo svojom vývoji patrilo medzi najpriemyselnejšie oblasti Uhorska. Vďaka nerastnému bohatsvu, jeho ťažbe a spracovaniu v baníctve a hutníctve sa Slovensko do konca 18. storočia radilo v rozvoji techniky medzi popredné európske štáty. Z bohatej histórie vyrastala potreba múzejne uchovať a dokumentovať technické tradície. V roku 2012 si Slovenské technické múzeum pripomína 65. výročie svojho vzniku.

Zameranie múzea
Slovenské technické múzeum ako jediné múzeum technického zamerania na území Slovenska poskytuje komplexný pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky. Ako hlavné centrum múzejnej dokumentácie spravuje bohatý zbierkový fond, iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky in situ na území celého Slovenska, poskytuje odbornú pomoc pri ich záchrane a obnove. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky.

V rozsiahlom zbierkovom fonde je zastúpené baníctvo, hutníctvo, umelecké kováčstvo, hodinárstvo, strojárstvo, energetika, kancelárske stroje, textilné stroje, polygrafia, elektrotechnika, geodézia a kartografia, fotografická a kinematografická technika, doprava /železničná a automobilová/, letectvo. Vedecké odbory reprezentujú zbierkové fondy historickej prístrojovej techniky z fyziky, chémie a astronómie.
Množstvo originálnych exponátov je prezentované v expozíciách a vystavených súboroch zbierok. Múzeum počas svojej 65-ročnej existencie zhromaždilo viac ako 33 000 kusov zbierkových predmetov, mnohé z nich predstavujú nenahraditeľné hodnoty.
STM spravuje aj nehnuteľné technické pamiatky, napr. Solivar v Prešove, vysokú pec Karol vo Vlachove, hámor v Medzeve. V roku 1992 vzniklo samostatné detašované pracovisko Slovenského technického múzea v Bratislave, ktoré je zamerané na múzejnú dokumentáciu a prezentáciu cestnej a železničnej dopravy na Slovensku. Od roku 2001, už ako Múzeum dopravy, má vlastné expozičné priestory v budove prvej stanice bratislavskej parostrojnej železnice a priľahlých skladoch na Šancovej ul. v Bratislave. V roku 2002 STM vďaka bohatej zbierke leteckých motorov a leteckej prístrojovej techniky, ako aj podpore nadšencov histórie letectva, zriadilo Múzeum letectva - symbolicky v lokalite medzinárodneho Letiska Košice. Vďaka neutíchajúcej inicatíve priateľov múzea, ako aj nasadenia pracovníkov STM sa toto múzeum neustále dynamicky rozvíja a dnes návštevníkom ponúka stretnutie s históriou letectva v štyroch ucelených expozíciách a unikátnej Galérie lietadiel.
V súčasnosti má Slovenské technické múzeum 6 pobočiek, okrem Múzea dopravy, Múzea letectva, NKP Solivar v Prešove, sú celoročne prevádzkované aj Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej, Kaštieľ v Budimíre, Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve.
V roku 2012  STM sprístupnilo vysunutú expozíciu História baníctva na Spiši v novovybudovanom Multifunkčnom energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi.

Zbierkový fond
Budovanie zbierkového fondu je jednou z rozhodujúcich aktivít každého múzea. Slovenské technické múzeum zhromažďuje, vedeckými metódami spracúva, vyhodnocuje, odborne spravuje i ochraňuje, vedecky a kultúrno-výchovne využíva hmotné dokumenty o vývoji techniky a exaktných vied v Slovenskej republike.
V súčasnom období má múzeum vo svojej správe viac ako tridsaťtritisíc zbierkových predmetov (uložených v depozitároch a inštalovaných v expozíciách) nasledovného tematického zamerania:

Baníctvo: banské stroje, nástroje, prístroje, banícke pomôcky, banské svietidlá

Hutníctvo: hutnícka prístrojová technika, písomná i obrazová dokumentácia, historické i súčasné výrobky, prehľad technologických postupov, výrobné zariadenia i nástroje

Kováčstvo: umelecky kované železné mreže, ozdobné prvky, cechové štíty, predmety dokumentujúce kováčsku výrobu, kováčske nástroje

Strojárstvo: všeobecné strojárstvo, energetické stroje, textilné a polygrafické stroje

Letectvo: prostriedky leteckej dopravy, letecké motory a letecká prístrojová technika

Doprava: dopravné zariadenia železničné a cestné, ale aj signálna a oznamovacia technika

Kancelárske stroje: osobitá a ucelená kolekcia písacích strojov

Hodinárstvo: hodiny rôzneho druhu, špeciálne typy hodín (pedometre, chronometre), hodinové stroje vreckových i vežových hodín, nástroje a zariadenia používané v hodinárskych dielňach, súčiastky používané v hodinárskej praxi

Geodézia a kartografia: nivelačné prístroje, tachymetre, teodolity, výškomery, meračské pomôcky, kartografické mapové diela, prístroje a pomôcky používané pri tvorbe máp

Fotografická a kinematografická technika: historické fotografické prístroje, filmové kamery, projektory, fotografické pomôcky, novšia fotografická a kinematografická technika

Priemyselný dizajn: spotrebné strojárske výrobky, osvetľovacia technika, dizajnérske modely, návrhy a dokumentácie, autorské modely - náčrty, návrhy, štúdie, projekty 

Elektrotechnika: telekomunikačná technika (po vedeniach telefón a telegraf), rádiotechnika, televízia a elektrotechnické meracie prístroje, výrobky spotrebnej elektrotechniky

Fyzika: súbory elektrík, mikroskopov, galvanometrov, ďalekohľadov, váh a závaží, dĺžkových meradiel a meteorologických prístrojov

Astronómia: najmä pozorovacia technika využívaná pri astronomických pozorovaniach a meraniach, ale aj modely slnečnej sústavy, knižné publikácie

Chémia: súbory pomôcok, prístrojov a zariadení, ktoré podávajú prierez vývojom laboratórnych operácií a chemických analytických metód

História budovy
Budova na Hlavnej ulici v Košiciach - sídlo Slovenského technického múzea, je architektonickou dominantou severnej časti pamiatkovej rezervácie mesta Košíc. Stojí na mieste štyroch gotických meštianskych domov z 13. stor., v 18. stor. prestavovaných v štýle tereziánskeho klasicizujúceho baroka. Od r. 1654 bol tento dom tradičným sídlom najvyšších uhorských vojenských hodnostárov pri ich pobyte v Košiciach, odvtedy sa komplexu vžil názov Dom hornouhorského kapitanátu alebo Rákociho palác.

História

Profil Slovenského technického múzea sa formoval od vydania dočasného štatútu (vtedajšieho Technického múzea) v roku 1947. Verejnosti boli prvé expozície múzea sprístupnené o rok neskôr. V roku 1983 bolo múzeum premenované na Slovenské technické múzeum.
Zriadenie špecializovaného technického múzea na Slovensku bolo plne historicky opodstatnené. Slovensko vo svojom vývoji patrilo medzi najpriemyselnejšie oblasti Uhorska. Vďaka nerastnému bohatsvu, jeho ťažbe a spracovaniu v baníctve a hutníctve sa Slovensko do konca 18.storočia radilo v rozvoji techniky medzi popredné európske štáty. Z bohatej histórie vyrastala potreba múzejne uchovať a dokumentovať technické tradície. V roku 2012 oslávilo STM 65. výročie svojho vzniku.

Slovenské technické múzeum ako jediné múzeum technického zamerania na území Slovenska poskytuje pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky. Ako hlavné centrum múzejnej dokumentácie spravuje bohaté zbierkové fondy, iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky in situ na území celého Slovenska, poskytuje odbornú pomoc pri ich záchrane a obnove. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky.     
V rozsiahlom zbierkovom fonde je zastúpené baníctvo, hutníctvo, kováčstvo, hodinárstvo, strojárstvo, elektrotechnika, geodézia a kartografia, fotografická a kinematografická technika, priemyselný dizajn, kancelárske stroje, polygrafia, doprava, letectvo a letecká technika, vodohospodárstvo, stavebníctvo. Vedecké odbory reprezentujú zbierky  historickej prístrojovej techniky z fyziky, chémie a astronómie.     
Množstvo originálnych exponátov je prezentované v expozíciách a vystavených súboroch zbierok. Múzeum do dnešného dňa zhromaždilo viac ako 33 600 kusov zbierkových predmetov, pričom mnohé z nich predstavujú nenahraditeľné hodnoty. STM spravuje aj nehnuteľné technické pamiatky, napr. Solivar pri Prešove, vysokú pec Karol pri Vlachove, hámor v Medzeve.
Bohatý zbierkový fond STM verejnosti prezentuje vo viacerých pobočkách. Expozície, okrem sídla na Hlavnej ul. v Košiciach, sú sprístupnené v Kaštieli Budimír, NKP Solivar - Prešove, v STM - Múzeu letectva v Košiciach, Múzeum J. M. Petzvala  v Spišskej Belej, Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, STM - Múzeu dopravy v Bratislave a  v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi -
vysunutá expozícia História baníctva na Spiši.

Budova, v ktorej sídli Slovenské technické múzeum, je architektonickou dominantou severnej časti pamiatkovej rezervácie mesta Košíc. Stojí na mieste štyroch gotických meštianskych domov z 13. stor., v 18. stor. prestavovaných v štýle tereziánskeho klasicizujúceho baroka. Od r. 1654 bol tento dom tradičným sídlom najvyšších uhorských vojenských hodnostárov pri ich pobyte v Košiciach, odvtedy sa komplexu vžil názov Dom hornouhorského kapitanátu alebo Rákociho palác.

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra platná od 1.1.2018pozri aj Dokumenty STM

Stránka 1 z 7

 

Vedecko-technické centrum

Galéria1Vybudovanie Vedecko-technického centra pre deti a mládež dominuje v zámeroch STM už dlhé obdobie. Vychádza najmä z potreby interaktívnej formy prezentácie v STM zastúpených prírodovedných odborov (fyzika, chémia, astronómia). O tom, že verejnosť má neutíchajúci záujem o tieto formy sprostredkovania informácií sa STM presvedčilo počas svojej dlhoročnej činnosti. Cieľom projektu VTC je vybudovanie viacúčelového centra so vzdelávacím priestorom a využitím moderných interaktívnych foriem a metód prezentácie výdobytkov vedy a techniky, ako aj fyzikálnych javov a princípov.Viac informácií

 


Fotodokumentácia výstavby VTC_1       Fotodokumentácia výstavby VTC_2 Fotodokumentácia výstavby VTC_3       Fotodokumentácia výstavbyVTC_4 Fotodokumentácia výstavby VTC_5       Fotodokumentácia výstavby VTC 6 Fotodokumentácia výstavby VTC_7       Fotodokumentácia výstavby VTC_8 Fotodokumentácia výstavby VTC_9       Fotodokumentácia výstavbyVTC_10 Fotodokumentácia výstavby VTC_11     Fotodokumentácia výstavby VTC_12 Fotodokumentácia výstavby VTC_13     Fotodokumentácia výstavby VTC_14 Fotodokumentácia výstavby VTC_15      Fotodokumentácia výstavby VTC_16

 

Technická pamiatka Hámor v Medzeve

Technická pamiatka Hámor v Medzeve predstavuje dvojohniskový, jednokladivový hámor, ktorý pôvodne slúžil na výrobu poľnohospodárskych nástrojov (motýk, rýľov, lopát, sekier, klincov a podkov) dnes už historickou technológiou výroby pomocou kladiva ‒ hámra na vodný pohon. Objekt pôvodne z  2. pol. 19. storočia je v správe Slovenského technického múzea je od roku 1966. V súčasnosti je hámor Medzev evidovaný Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod názvom "hámor Technického múzea" ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod číslom 4380.

Rekonštrukcia objektu technickej pamiatky Hámor Medzev bola prioritným projektom Slovenského technického múzea v rokoch 2008 ‒ 2010. Projekt bol  financovaný zo štátneho rozpočtu, z prioritných finančných zdrojov MK SR. Po viacročných snahách získať finančné prostriedky Slovenské technické múzeum pristúpilo ku komplexnej rekonštrukcii technickej pamiatky. Dôvody boli pre múzeum jednoznačné ‒ zachovanie unikátnych tradícií v regióne, pretože medzevská hámornícka výroba mala v minulosti značný význam, a to aj v širších historických, ekonomických a spoločenských súvislostiach. Hámornícka výroba v Medzeve pretrvávala viac ako šesť storočí. V období prvej  ČSR, v  roku 1933,  bolo v Medzeve v prevádzke 95 hámrov, roku 1955 bolo 32 hámrov schopných prevádzky, roku 1960 sa pracovalo príležitostne v 4 až 5 hámroch. Hámornícka výroba pretrvala do 60-tych rokov 20-teho  storočia, kedy bola táto špeciálna maloželeziarska výroba vystriedaná priemyselnou výrobou.

Technika a technológia vyvinutá v medzevských hámroch bola ojedinelá nielen na území Slovenska, ale aj v európskom meradle. Hámor v správe Slovenského technického múzea, pôvodne nazývaný ako mestský hámor, plnil v minulosti funkciu školského hámra pre medzevských kováčov. Neskôr patril  rodine Tischlerovej, predstavujúcej už v období cechov významnú dynastiu medzevských kováčov. Posledným majiteľom hámra bol Jozef Tischler, od ktorého hámor zakúpilo v roku 1966 vtedajšie Technické múzeum v Košiciach.

Stanoviť reálny program ochrany, obnovy a najmä využitia objektov priemyselného dedičstva je v súčasnom období na Slovensku veľmi náročné, najmä z dôvodu, že stav ekonomiky štátu dovoľuje pre túto oblasť vyčleniť finančné prostriedky len veľmi obmedzene. Vďaka  prideleným finančným prostriedkom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  v roku 2008 ‒ 2009 STM revitalizovalo túto technickú pamiatku in situ na náležitej odbornej úrovni, sprístupnilo ju a zároveň vytvára podmienky pre optimálne kultúrno-vzdelávacie využitie objektu. 

 

Viac informácií

 

 

 

 

Projekty

V súčasnosti sú Slovenským technickým múzeom realizované
projekty:

- Vedecko-technické centrum pre deti a mládež
- Rekonštrukcia Sklad soli objektu Solivaru Prešov

Slovenské technické múzeum participuje na projektoch:
- Digitálne múzeum
- Slovenská železná cesta

Viac informácií

 

Planetárium

PlanetáriumŠpecializované zariadenie planetária prevádzkuje Slovenské technické múzeum od roku 1975. Optický prístroj premieta hviezdnu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies.V planetáriu sú realizované programy pre všetky skupiny návštevníkov. Špecializované výučbové programy pre školské skupiny reflektujú predpísané osnovy učebných predmetov prírodoveda, fyzika, základy astrofyziky a základy astronómie. 

Viac informácií

Opis    Návštevník  VisitSlovakia  

 

Slovenské technické múzeum je príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.