Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

image image image image image image image
Vedecko-technické centrum v Košiciach
NKP Solivar v Prešove
Múzeum letectva v Košiciach
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve
Múzeum J. M. Petzvala v Sp. Belej
Múzeum dopravy v Bratislave
Hámor v Medzeve

Oznamy

NEWSLETTER

Oznamujeme návštevníkom, že Kaštieľ v Budimíre bude 22., 25. a 26. mája 2018 z prevádzkových príčin ZATVORENÝ. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

POZOR, zmena cien vstupného! 

Prvá nedeľa v mesiaci vstup zdarma - pozri otváracie hodiny!  

Naša pobočka, technická pamiatka Vysoká pec - Huta Karol vo Vlachove je pred rekonštrukciou.  Je uzavretá a momentálne neprístupná.

Investičné projekty

 Investičné projekty

 

 logo EHMK   znak SR         logo euLOGO ROP

 

Predmetný projekt je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež www.culture.gov,.sk. ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.
NÁZOV PROJEKTU Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I. etapa)

LOGO PROGRAMU

LOGO ROPlogo eu

 


ODKAZ NA FOND

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"
MIESTO REALIZÁCIE Košice - mesto
CELKOVÉ NÁKLADY 1 143 721,65 Eur
VÝŠKA NFP 1 067 424,36 Eur
OPERAČNÝ PROGRAM Regionálny operačný program, Prioritná os 7, Opatrenie 7.1
POSKYTOVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v zastúpení: Ministerstvo kultúry SR

PRIJÍMATEĽ Slovenské technické múzeum
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Hlavná 88, 040 01 Košice
CIEĽ PROJEKTU Modernizácia existujúcej kultúrnej infraštruktúry - rekonštrukcia objektu Košice, Hlavná 90 a zabezpečenie interiérového vybavenia pre vybudovanie Vedecko-technického centra pre deti a mládež /VTC/ (I. etapa) za účelom zvýšenia podielu kultúrneho priemyslu na ekonomike mesta v súlade s cieľmi Interface - EHMK - Košice 2013.
OPIS PROJEKTU Čiastočná rekonštrukcia nevyužívanej budovy vytvorí priestor pre expozíciu v KP v súlade s opatrením 7.1.1 a vytvorí priestor pre interaktívnu formu prezentácie vedy a techniky. Priestory budú situované na  druhom a treťom nadzemnom podlaží s členením na Galériu č. I a Galériui č. II. Objekt bude v rámci projektu vybavený mobiliárom, interaktívnymi predmetmi, vrátane IKT vybavenia, súvisiacimi s cieľmi a účelom VTC.
Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre uskutočňovanie špecializovanej edukačnej činnosti pre školskú mládež s využitím moderných prostriedkov. Vytvorené bude moderné vzelávacie ventrum, ktoré v takom rozsahu a s takým zameraním doposiaľ na Slovensku absentuje.
AKTIVITY PROJEKTU
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Verejné obstarávanie
  • Stavebné úpravy: odstránenie priečok, obnova vnútorných povrchových úprav stien a podláh, oprava výplní otvorov, rekonštrukcia elektroinštalácie, vody, kanalizácie a ÚK, oprava krovu
  • Vybavenie priestorov mobiliárom a potrebnými IKT, vrátane zabezpečovacích systémov - EZS, PSN a kamerovým systémom
VÝSTUPY PROJEKTU Vytvorením VTC dôjde k rozšíreniu činnosti pamäťovej a fondovej inštitúcie, vytvoreniu nových služieb a zvýšeniu kvality poskytovaných služieb.
Po ukončení stavebnej časti projektu vzniknú priestory pre prezentáciu vedy a techniky , v ktorých budú inštalované interaktívne exponáty, repliky múzejných exponátov, modely, hlavolamy využité pri špecifickej forme edukačnej činnosti určenej pre školskú mládež.
ZAČIATOK REALIZÁCIE  02/2012
UKONČENIE REALIZÁCIE  06/2013
TYP PROJEKTU  Investičný
FÁZA REALIZÁCIE  V realizácii
FOTO DOKUMENTÁCIA

 Stav pred realizáciou projektu:

 

 

 

 

Vedecko-technické centrum

Galéria1Vybudovanie Vedecko-technického centra pre deti a mládež dominuje v zámeroch STM už dlhé obdobie. Vychádza najmä z potreby interaktívnej formy prezentácie v STM zastúpených prírodovedných odborov (fyzika, chémia, astronómia). O tom, že verejnosť má neutíchajúci záujem o tieto formy sprostredkovania informácií sa STM presvedčilo počas svojej dlhoročnej činnosti. Cieľom projektu VTC je vybudovanie viacúčelového centra so vzdelávacím priestorom a využitím moderných interaktívnych foriem a metód prezentácie výdobytkov vedy a techniky, ako aj fyzikálnych javov a princípov.Viac informácií

 


Fotodokumentácia výstavby VTC_1       Fotodokumentácia výstavby VTC_2 Fotodokumentácia výstavby VTC_3       Fotodokumentácia výstavbyVTC_4 Fotodokumentácia výstavby VTC_5       Fotodokumentácia výstavby VTC 6 Fotodokumentácia výstavby VTC_7       Fotodokumentácia výstavby VTC_8 Fotodokumentácia výstavby VTC_9       Fotodokumentácia výstavbyVTC_10 Fotodokumentácia výstavby VTC_11     Fotodokumentácia výstavby VTC_12 Fotodokumentácia výstavby VTC_13     Fotodokumentácia výstavby VTC_14 Fotodokumentácia výstavby VTC_15      Fotodokumentácia výstavby VTC_16


Technické pamiatky

Huta KarolMúzeum odborne spravuje aj technickú pamiatku Hámor v Medzeve, ktorá bola v roku 2010 komplexne rekonštruovaná vrátane sfunkčnenia súčastí technológie hámorníckej výroby a je na požiadanie prístupná verejnosti. Po správou STM je aj Vysoká pec vo Vlachove, konkr. Huta Karol z roku 1843 (1870), ktorá dokumentuje dnes už historickú technológiu výroby surového železa na drevnom uhlí a púta svojím architektonickým prevedením.

Viac informácií

Projekty

V súčasnosti sú Slovenským technickým múzeom realizované
projekty:

- Vedecko-technické centrum pre deti a mládež
- Rekonštrukcia Sklad soli objektu Solivaru Prešov

Slovenské technické múzeum participuje na projektoch:
- Digitálne múzeum
- Slovenská železná cesta

Viac informácií

 

Planetárium

PlanetáriumŠpecializované zariadenie planetária prevádzkuje Slovenské technické múzeum od roku 1975. Optický prístroj premieta hviezdnu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies.V planetáriu sú realizované programy pre všetky skupiny návštevníkov. Špecializované výučbové programy pre školské skupiny reflektujú predpísané osnovy učebných predmetov prírodoveda, fyzika, základy astrofyziky a základy astronómie. 

Viac informácií

Opis    Návštevník  VisitSlovakia  

 

Slovenské technické múzeum je príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.