Investičné projekty

 Investičné projekty

 

 logo EHMK   znak SR         logo euLOGO ROP

 

Predmetný projekt je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež www.culture.gov,.sk. ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.
NÁZOV PROJEKTU Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I. etapa)

LOGO PROGRAMU

LOGO ROPlogo eu

 


ODKAZ NA FOND

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"
MIESTO REALIZÁCIE Košice - mesto
CELKOVÉ NÁKLADY 1 143 721,65 Eur
VÝŠKA NFP 1 067 424,36 Eur
OPERAČNÝ PROGRAM Regionálny operačný program, Prioritná os 7, Opatrenie 7.1
POSKYTOVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v zastúpení: Ministerstvo kultúry SR

PRIJÍMATEĽ Slovenské technické múzeum
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Hlavná 88, 040 01 Košice
CIEĽ PROJEKTU Modernizácia existujúcej kultúrnej infraštruktúry - rekonštrukcia objektu Košice, Hlavná 90 a zabezpečenie interiérového vybavenia pre vybudovanie Vedecko-technického centra pre deti a mládež /VTC/ (I. etapa) za účelom zvýšenia podielu kultúrneho priemyslu na ekonomike mesta v súlade s cieľmi Interface - EHMK - Košice 2013.
OPIS PROJEKTU Čiastočná rekonštrukcia nevyužívanej budovy vytvorí priestor pre expozíciu v KP v súlade s opatrením 7.1.1 a vytvorí priestor pre interaktívnu formu prezentácie vedy a techniky. Priestory budú situované na  druhom a treťom nadzemnom podlaží s členením na Galériu č. I a Galériui č. II. Objekt bude v rámci projektu vybavený mobiliárom, interaktívnymi predmetmi, vrátane IKT vybavenia, súvisiacimi s cieľmi a účelom VTC.
Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre uskutočňovanie špecializovanej edukačnej činnosti pre školskú mládež s využitím moderných prostriedkov. Vytvorené bude moderné vzelávacie ventrum, ktoré v takom rozsahu a s takým zameraním doposiaľ na Slovensku absentuje.
AKTIVITY PROJEKTU
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Verejné obstarávanie
  • Stavebné úpravy: odstránenie priečok, obnova vnútorných povrchových úprav stien a podláh, oprava výplní otvorov, rekonštrukcia elektroinštalácie, vody, kanalizácie a ÚK, oprava krovu
  • Vybavenie priestorov mobiliárom a potrebnými IKT, vrátane zabezpečovacích systémov - EZS, PSN a kamerovým systémom
VÝSTUPY PROJEKTU Vytvorením VTC dôjde k rozšíreniu činnosti pamäťovej a fondovej inštitúcie, vytvoreniu nových služieb a zvýšeniu kvality poskytovaných služieb.
Po ukončení stavebnej časti projektu vzniknú priestory pre prezentáciu vedy a techniky , v ktorých budú inštalované interaktívne exponáty, repliky múzejných exponátov, modely, hlavolamy využité pri špecifickej forme edukačnej činnosti určenej pre školskú mládež.
ZAČIATOK REALIZÁCIE  02/2012
UKONČENIE REALIZÁCIE  06/2013
TYP PROJEKTU  Investičný
FÁZA REALIZÁCIE  V realizácii
FOTO DOKUMENTÁCIA

 Stav pred realizáciou projektu: