Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

image image image image image image image
Vedecko-technické centrum v Košiciach
NKP Solivar v Prešove
Múzeum letectva v Košiciach
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve
Múzeum J. M. Petzvala v Sp. Belej
Múzeum dopravy v Bratislave
Hámor v Medzeve

Oznamy

NEWSLETTER

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ

Oznamujeme návštevníkom, že Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve bude od 17.7. - 19.7. 2018 z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÉ. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Vážení návštevníci, Ospravedlňujeme sa vám , že od 30. mája 2018 z dôvodu rekonštrukcie  bude obmedzená prehliadka expozície písacích strojov a hracieho kabinetu pri expozícii fyziky (na 2.poschodí). V týchto priestoroch v nasledujúcom období  vznikne nová expozícia zubárskej techniky. Ďakujeme za pochopenie.

 POZOR, zmena cien vstupného! 

Prvá nedeľa v mesiaci vstup zdarma - pozri otváracie hodiny!  

Naša pobočka, technická pamiatka Vysoká pec - Huta Karol vo Vlachove je pred rekonštrukciou.  Je uzavretá a momentálne neprístupná.

Slobodný prístup k informáciám

Metodický pokyn

o postupe sprístupňovania informácií

v podmienkach Slovenského technického múzea v Košiciach

 

 

 

 

V súlade s § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydávam tento Metodický pokyn o postupe sprístupňovania informácií v podmienkach Slovenského technického múzea v Košiciach.

 

 

 

Článok 1

Vymedzenie základných pojmov

 

1.       Žiadateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie.

2.       Povinná osoba – právnická alebo fyzická osoba povinná poskytnúť požadované informácie.

3.       Hromadný prístup k informáciám – prístup neobmedzeného počtu žiadateľov k informáciám pomocou telekomunikačného zariadenia, najmä internetu.

4.       Zverejnená informácia – informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať ( uverejnená v tlači, na internete, na úradnej tabuli a pod.).

5.       Sprievodná informácia – informácia úzko súvisiaca s požadovanou informáciou.

 

Článok 2

Spôsoby sprístupnenia informácií

 

1.       Informácie sa sprístupňujú najmä:

-          zverejením na internetovej stránke STM – http://www.stm-ke.sk/

-          publikovaním v periodickej a neperiodickej tlači

-          oznámením na úradnej tabubli

 

2.       Sprístupňovanie informácií na základe žiadosti žiadateľa sa uskutočňuje:

-          ústne

-          nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis

-          vyhotovením kópií predlôh s požadovanými informáciami

-          telefonicky

-          faxom

-          poštou

-          elektronickou poštou

 

3.       Spôsob sprístupnenia požadovaných informácií určuje žiadateľ vo svojej žiadosti. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne STM so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie. Prihliada sa pritom k charakteru informácie, spôsobu podania žiadosti a tiež k technickým možnostiam STM.

 

4.       V prípade ústnej alebo telefonickej žiadosti sprístupní žiadateľovi informáciu neodkladne, ak ju má k dispozícii.

 

5.       Ak STM na ústnu alebo telefonickú žiadosť informáciu neposkytne, alebo keď žiadateľ považuje informáciu za neúplnú, požiada o sprístupnenie informácie písomne.

 

6.       Žiadosť možno podať:

-          poštou na adresu: Slovenské technické múzeum, Hlavná č. 88, 043 82  Košice

-          osobne - v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. na sekretariáte riaditeľa STM

-          faxom - na čísle 095 / 62 259 65

-          telefonicky – na čísle 095 / 62 236 65

-          elektronickou poštou - e-mail  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

 

Článok 3

Žiadosť o sprístupnenie informácií

 

1.       Informácie sa sprístupňujú na základe žiadosti žiadateľa a to bez preukázania právneho či iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý informáciu 

požaduje.

 

2.       Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

3.       Zo žiadosti musí byť zrejmé:

-          že žiadosť je určená STM

-          označenie žiadateľa

-          obsah žiadosti – vyžiadaná informácia

-          žiadateľom navrhnutý spôsob sprístupnenia informácie

 

4.       Ak je žiadosť neúplná, tajomník STM vyzve žiadateľa, aby v stanovenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, žiadosť určeným spôsobom doplnil.

 

5.       Ak žiadateľ v stanovenej lehote svoju žiadosť nedoplní a informáciu preto nemožno sprístupniť, žiadosť sa odloží bez vydania rozhodnutia.

 

 

Článok 4

Evidencia žiadosti o sprístupnenie informácií

 

1.       Centrálnu evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií vedie tajomník STM.

 

2.       Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:

- dátum podania žiadosti

- meno, priezvisko a adresu žiadateľa

- formu podania žiadosti

- obsah žiadosti

- navrhovaný spôsob poskytnutia informácie

- výsledok a spôsob vybavenia žiadosti

- podanie opravného prostriedku – dátum podania a výsledok vybavenia.

 

3.       Po zaevidovaní v centrálnej evidencii postúpi tajomník STM žiadosť na vybavenie vecne príslušnému organizačnému útvaru STM – vecnému garantovi. Ak    

        ide o ústnu žiadosť, postúpi ju na formulári o prijatí o ústnej žiadosti.

 

4.       Ak bola žiadosť podaná inému organizačnému útvaru STM, tento zabezpečí jej zaevidovanie v centrálnej evidencii.ä

 

5.       Informácia na základe žiadosti sa poskytne po preukázaní uhradenia materiálnych nákladov spojených s jej poskytnutím.

 

 

Článok 5

Spôsob a lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií

 

1.     Zákonná lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií je 10 dní a začína plynúť dňom podania žiadosti, t.j. dňom, keď bola STM oznámená.

 

2.        Riaditeľ múzea môže túto lehotu zo závažných dôvodov predĺžiť maximálne o 10 dní. Predĺženie lehoty vybavenia oznámi tajomník STM žiadateľovi ešte 

        pred uplynutím zákonnej lehoty na vybavenie a zároveň uvedie dôvod predĺženia.

 

3.        Pri neúplných žiadostiach začína lehota plynúť dňom odstránenia nedostatkov žiadosti.

 

4.        Ak STM nemá požadované informácie k dispozícii, ale má vedomosť o tom, kde ich možno získať, postúpi žiadosť v lehote 5 dní príslušnej povinnej osobe, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. O postúpení žiadosti informuje žiadateľa. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť dňom, keď povinná osoba obržala postúpenú žiadosť.

 

5.        Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu sa vydá aj z dôvodov zákonom stanoveného obmedzenia prístupu k informáciám. V takomto prípade sa sprístupní len časť dokumentu, ktorá je verejne prístupná. V sprievodnej informácii sa uvedie dôvod odmietnutia a doba, počas ktorej odmietnutie sprístupnenia trvá a kedy bude opätovne preskúmané.

 

6.        Spisová agenda sa po vybavení ukladá u tajomníka STM a musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavenia žiadosti, vrátane informácie o spôsobe vybavenia.

 

7.        Všetky písomnosti založené v spisovej agende musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.

 

 

Článok 6

Opravné prostriedky

 

1.     Ak je žiadateľovi poskytnutá požadovaná informácia v plnom rozsahu v zákonom stanovenej lehote, vykoná sa rozhodnutie zápisom v spise. Proti tomuto 

        rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

 

                2.     Ak sa žiadosti o poskytnutie informácie nevyhovie čo i len zčasti, vydá sa o tom písomné rozhodnutie.

 

3.        Ak STM odmietne podať žiadanú informáciu, žiadateľ môže podať odvolanie. Za odmietnutie sa pritom považuje aj skutočnosť, ak STM v zákonom     

        stanovenej lehote nesprístupní požadovanú informáciu, alebo nevydá rozhodnutie. Dňom doručenia rozhodnutia v takomto prípade je tretí deň od   

        uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 

4.        Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty 

        Slovenskému technickému múzeu v Košiciach.

 

5.     O odvolaní rozhoduje Ministerstvo kultúry SR.

 

6.       Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní odo dňa doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa , že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Dňom doručenia v takomto prípade je druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

 

7.       Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v rámci občiansko-súdneho konania.

 

Článok 7

Úhrada nákladov

 

1.      Za sprístupnenie informácie môže STM od žiadateľa požadovať úhradu vynaložených materálnych nákladov a to na:

                - obstaranie technických nosičov dát (diskiet, kompaktných diskov a pod.)

                - vyhotovenie kópií požadovaných informácií

                - obstaranie obalu, obálok

                - odoslanie informácií – poštovné.

                výška úhrady tvorí súčet týchto nákladov.

 

2.         Žiadateľ uhradí vzniknuté náklady v hotovosti do pokladne STM, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet v banke.

 

Článok 8

Účinnosť

 

                1. Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

 

 

                                                                                                                                                                                                                           Ing. Eugen Labanič

                                                                                                                                                                                                                                        riaditeľ

 

 

 

 

 

                Písomná žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211 / 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

                Ústna žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona 211 / 200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

                Záznam o vybavení žiadosti o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č.211 / 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

                Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu

 

Dodatok k postupu

Slovenské technické múzeum, Hlavná č. 88, 043 82 Košice, IČO: 31297111


sp. zn. 92/2003/11

 

Dodatok č. 1
k Metodickému pokynu o postupe sprístupňovania informácií 
v podmienkach Slovenského technického múzea v Košiciach

Metodický pokyn o postupe sprístupňovania informácií v podmienkach Slovenského technického múzea v Košiciach sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok 6, bod 5 sa nahrádza znením:
  5. O odvolaní rozhoduje riaditeľ Slovenského technického múzea.

2.

Článok 7, Úhrada nákladov - sa nahrádza znením:
  V súlade s Vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií bola stanovená výška materiálnych nákladov súvisiacich s poskytovaním informácií takto:
 
a)

technické nosiče dát
    1 ks CD (čistý) 30,-Sk
    1 ks disketa (čistá) 15,-Sk
 
b)

vyhotovenie kópií požadovaných informácií
    1 čiernobiela strana 1,50Sk
    1 ks čiernobiela fotografia 10,-Sk
 
c)

papierové výrobky
 
    obálka A4 2,50Sk
    obálka A5 1,20Sk
    obálka C6 1,00Sk
    obálka podlhovastá 1,00Sk
    obálka s dnom A4 4,50Sk
    obálka kartónová A5 5,00Sk
    obálka kartónová A4 8,00Sk
    obálka so vzduchovým vankúšom A4 13,00Sk
    obálka so vzduchovým vankúšom A5 10,00Sk
    hárok papiera A4 0,50Sk
    hárok papiera A3 1,00Sk
 
d)

poštovné - podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

 

Úhradu nákladov do výšky 50,-Sk nemusí STM požadovať.

Tento doplnok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2003.

 

       

Ing. Eugen Labanič

  riaditeľ

 

Pridané:19.02.2003

Hodnotiaca spáva o aplikácii zákona č. 211/2000 Z.z. v STM za rok 2001

Hodnotiaca správa o aplikácii zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v STM za rok 2001 


Na základe uznesenia vlády č.1078 zo dňa 20.12.2000 a opatrenia MK SR č. MK-291/2000-3000 zo dňa 22.12.2000 bol spracovaný Metodický pokyn o postupe sprístupňovania informácií v podmienkach Slovenského technického múzea v Košiciach, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2001. Uvedený metodický pokyn bol zverejnený na internetovej stránke múzea a verejnosť má možnosť oboznámiť sa s ním aj na vrátnici múzea, o čom sú informovaní výveskou umiestnenou na viditeľnom mieste. V metodickom pokyne je podrobne rozpracovaný postup žiadateľa pri získavaní požadovanej informácie a povinnosti múzea pri poskytovaní v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za rok 2001 obdržalo STM celkom 4 žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle citovaného zákona:
1.
 forma podania:
3 x ústne, 1 x písomne

2. zameranie žiadostí: textové a obrazové materiály o : - živote a diele J. M. Petzvala
- obci Hanušovce
- šachte "Leopold" v Prešove
- Francisových turbínach budovaných v r. 1938 vo V. Šariši a Site lyn Smižany - Sp. N. Ves

3. Spôsob vybavenia: 
- poskytnutie literatúry
- zhotovenie fotokópií požadovaných dokumentov
- spracovanie požadovanej informácie.

4. Všetky žiadosti boli vybavené v zákonom stanovenej lehote. Sťažnosti na spôsob vybavenia podané neboli.

 


Spracovala: Žuffová

Schválil: Ing. Eugen Labanič

  riaditeľ

Ďalšie články...

  1. Investičné projekty
 

Vedecko-technické centrum

Galéria1Vybudovanie Vedecko-technického centra pre deti a mládež dominuje v zámeroch STM už dlhé obdobie. Vychádza najmä z potreby interaktívnej formy prezentácie v STM zastúpených prírodovedných odborov (fyzika, chémia, astronómia). O tom, že verejnosť má neutíchajúci záujem o tieto formy sprostredkovania informácií sa STM presvedčilo počas svojej dlhoročnej činnosti. Cieľom projektu VTC je vybudovanie viacúčelového centra so vzdelávacím priestorom a využitím moderných interaktívnych foriem a metód prezentácie výdobytkov vedy a techniky, ako aj fyzikálnych javov a princípov.Viac informácií

 


Fotodokumentácia výstavby VTC_1       Fotodokumentácia výstavby VTC_2 Fotodokumentácia výstavby VTC_3       Fotodokumentácia výstavbyVTC_4 Fotodokumentácia výstavby VTC_5       Fotodokumentácia výstavby VTC 6 Fotodokumentácia výstavby VTC_7       Fotodokumentácia výstavby VTC_8 Fotodokumentácia výstavby VTC_9       Fotodokumentácia výstavbyVTC_10 Fotodokumentácia výstavby VTC_11     Fotodokumentácia výstavby VTC_12 Fotodokumentácia výstavby VTC_13     Fotodokumentácia výstavby VTC_14 Fotodokumentácia výstavby VTC_15      Fotodokumentácia výstavby VTC_16

 

Technická pamiatka Hámor v Medzeve

Technická pamiatka Hámor v Medzeve predstavuje dvojohniskový, jednokladivový hámor, ktorý pôvodne slúžil na výrobu poľnohospodárskych nástrojov (motýk, rýľov, lopát, sekier, klincov a podkov) dnes už historickou technológiou výroby pomocou kladiva ‒ hámra na vodný pohon. Objekt pôvodne z  2. pol. 19. storočia je v správe Slovenského technického múzea je od roku 1966. V súčasnosti je hámor Medzev evidovaný Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod názvom "hámor Technického múzea" ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod číslom 4380.

Rekonštrukcia objektu technickej pamiatky Hámor Medzev bola prioritným projektom Slovenského technického múzea v rokoch 2008 ‒ 2010. Projekt bol  financovaný zo štátneho rozpočtu, z prioritných finančných zdrojov MK SR. Po viacročných snahách získať finančné prostriedky Slovenské technické múzeum pristúpilo ku komplexnej rekonštrukcii technickej pamiatky. Dôvody boli pre múzeum jednoznačné ‒ zachovanie unikátnych tradícií v regióne, pretože medzevská hámornícka výroba mala v minulosti značný význam, a to aj v širších historických, ekonomických a spoločenských súvislostiach. Hámornícka výroba v Medzeve pretrvávala viac ako šesť storočí. V období prvej  ČSR, v  roku 1933,  bolo v Medzeve v prevádzke 95 hámrov, roku 1955 bolo 32 hámrov schopných prevádzky, roku 1960 sa pracovalo príležitostne v 4 až 5 hámroch. Hámornícka výroba pretrvala do 60-tych rokov 20-teho  storočia, kedy bola táto špeciálna maloželeziarska výroba vystriedaná priemyselnou výrobou.

Technika a technológia vyvinutá v medzevských hámroch bola ojedinelá nielen na území Slovenska, ale aj v európskom meradle. Hámor v správe Slovenského technického múzea, pôvodne nazývaný ako mestský hámor, plnil v minulosti funkciu školského hámra pre medzevských kováčov. Neskôr patril  rodine Tischlerovej, predstavujúcej už v období cechov významnú dynastiu medzevských kováčov. Posledným majiteľom hámra bol Jozef Tischler, od ktorého hámor zakúpilo v roku 1966 vtedajšie Technické múzeum v Košiciach.

Stanoviť reálny program ochrany, obnovy a najmä využitia objektov priemyselného dedičstva je v súčasnom období na Slovensku veľmi náročné, najmä z dôvodu, že stav ekonomiky štátu dovoľuje pre túto oblasť vyčleniť finančné prostriedky len veľmi obmedzene. Vďaka  prideleným finančným prostriedkom z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  v roku 2008 ‒ 2009 STM revitalizovalo túto technickú pamiatku in situ na náležitej odbornej úrovni, sprístupnilo ju a zároveň vytvára podmienky pre optimálne kultúrno-vzdelávacie využitie objektu. 

 

Viac informácií

 

 

 

 

Projekty

V súčasnosti sú Slovenským technickým múzeom realizované
projekty:

- Vedecko-technické centrum pre deti a mládež
- Rekonštrukcia Sklad soli objektu Solivaru Prešov

Slovenské technické múzeum participuje na projektoch:
- Digitálne múzeum
- Slovenská železná cesta

Viac informácií

 

Planetárium

PlanetáriumŠpecializované zariadenie planetária prevádzkuje Slovenské technické múzeum od roku 1975. Optický prístroj premieta hviezdnu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies.V planetáriu sú realizované programy pre všetky skupiny návštevníkov. Špecializované výučbové programy pre školské skupiny reflektujú predpísané osnovy učebných predmetov prírodoveda, fyzika, základy astrofyziky a základy astronómie. 

Viac informácií

Opis    Návštevník  VisitSlovakia  

 

Slovenské technické múzeum je príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.