Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Slobodný prístup k informáciám

Metodický pokyn

o postupe sprístupňovania informácií

v podmienkach Slovenského technického múzea v Košiciach

 

 

 

 

V súlade s § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydávam tento Metodický pokyn o postupe sprístupňovania informácií v podmienkach Slovenského technického múzea v Košiciach.

 

 

 

Článok 1

Vymedzenie základných pojmov

 

1.       Žiadateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie.

2.       Povinná osoba – právnická alebo fyzická osoba povinná poskytnúť požadované informácie.

3.       Hromadný prístup k informáciám – prístup neobmedzeného počtu žiadateľov k informáciám pomocou telekomunikačného zariadenia, najmä internetu.

4.       Zverejnená informácia – informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať ( uverejnená v tlači, na internete, na úradnej tabuli a pod.).

5.       Sprievodná informácia – informácia úzko súvisiaca s požadovanou informáciou.

 

Článok 2

Spôsoby sprístupnenia informácií

 

1.       Informácie sa sprístupňujú najmä:

-          zverejením na internetovej stránke STM – http://www.stm-ke.sk/

-          publikovaním v periodickej a neperiodickej tlači

-          oznámením na úradnej tabubli

 

2.       Sprístupňovanie informácií na základe žiadosti žiadateľa sa uskutočňuje:

-          ústne

-          nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis

-          vyhotovením kópií predlôh s požadovanými informáciami

-          telefonicky

-          faxom

-          poštou

-          elektronickou poštou

 

3.       Spôsob sprístupnenia požadovaných informácií určuje žiadateľ vo svojej žiadosti. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne STM so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie. Prihliada sa pritom k charakteru informácie, spôsobu podania žiadosti a tiež k technickým možnostiam STM.

 

4.       V prípade ústnej alebo telefonickej žiadosti sprístupní žiadateľovi informáciu neodkladne, ak ju má k dispozícii.

 

5.       Ak STM na ústnu alebo telefonickú žiadosť informáciu neposkytne, alebo keď žiadateľ považuje informáciu za neúplnú, požiada o sprístupnenie informácie písomne.

 

6.       Žiadosť možno podať:

-          poštou na adresu: Slovenské technické múzeum, Hlavná č. 88, 043 82  Košice

-          osobne - v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. na sekretariáte riaditeľa STM

-          faxom - na čísle 095 / 62 259 65

-          telefonicky – na čísle 095 / 62 236 65

-          elektronickou poštou - e-mail  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

 

Článok 3

Žiadosť o sprístupnenie informácií

 

1.       Informácie sa sprístupňujú na základe žiadosti žiadateľa a to bez preukázania právneho či iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý informáciu 

požaduje.

 

2.       Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

3.       Zo žiadosti musí byť zrejmé:

-          že žiadosť je určená STM

-          označenie žiadateľa

-          obsah žiadosti – vyžiadaná informácia

-          žiadateľom navrhnutý spôsob sprístupnenia informácie

 

4.       Ak je žiadosť neúplná, tajomník STM vyzve žiadateľa, aby v stanovenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, žiadosť určeným spôsobom doplnil.

 

5.       Ak žiadateľ v stanovenej lehote svoju žiadosť nedoplní a informáciu preto nemožno sprístupniť, žiadosť sa odloží bez vydania rozhodnutia.

 

 

Článok 4

Evidencia žiadosti o sprístupnenie informácií

 

1.       Centrálnu evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií vedie tajomník STM.

 

2.       Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:

- dátum podania žiadosti

- meno, priezvisko a adresu žiadateľa

- formu podania žiadosti

- obsah žiadosti

- navrhovaný spôsob poskytnutia informácie

- výsledok a spôsob vybavenia žiadosti

- podanie opravného prostriedku – dátum podania a výsledok vybavenia.

 

3.       Po zaevidovaní v centrálnej evidencii postúpi tajomník STM žiadosť na vybavenie vecne príslušnému organizačnému útvaru STM – vecnému garantovi. Ak    

        ide o ústnu žiadosť, postúpi ju na formulári o prijatí o ústnej žiadosti.

 

4.       Ak bola žiadosť podaná inému organizačnému útvaru STM, tento zabezpečí jej zaevidovanie v centrálnej evidencii.ä

 

5.       Informácia na základe žiadosti sa poskytne po preukázaní uhradenia materiálnych nákladov spojených s jej poskytnutím.

 

 

Článok 5

Spôsob a lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií

 

1.     Zákonná lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií je 10 dní a začína plynúť dňom podania žiadosti, t.j. dňom, keď bola STM oznámená.

 

2.        Riaditeľ múzea môže túto lehotu zo závažných dôvodov predĺžiť maximálne o 10 dní. Predĺženie lehoty vybavenia oznámi tajomník STM žiadateľovi ešte 

        pred uplynutím zákonnej lehoty na vybavenie a zároveň uvedie dôvod predĺženia.

 

3.        Pri neúplných žiadostiach začína lehota plynúť dňom odstránenia nedostatkov žiadosti.

 

4.        Ak STM nemá požadované informácie k dispozícii, ale má vedomosť o tom, kde ich možno získať, postúpi žiadosť v lehote 5 dní príslušnej povinnej osobe, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. O postúpení žiadosti informuje žiadateľa. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť dňom, keď povinná osoba obržala postúpenú žiadosť.

 

5.        Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu sa vydá aj z dôvodov zákonom stanoveného obmedzenia prístupu k informáciám. V takomto prípade sa sprístupní len časť dokumentu, ktorá je verejne prístupná. V sprievodnej informácii sa uvedie dôvod odmietnutia a doba, počas ktorej odmietnutie sprístupnenia trvá a kedy bude opätovne preskúmané.

 

6.        Spisová agenda sa po vybavení ukladá u tajomníka STM a musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavenia žiadosti, vrátane informácie o spôsobe vybavenia.

 

7.        Všetky písomnosti založené v spisovej agende musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.

 

 

Článok 6

Opravné prostriedky

 

1.     Ak je žiadateľovi poskytnutá požadovaná informácia v plnom rozsahu v zákonom stanovenej lehote, vykoná sa rozhodnutie zápisom v spise. Proti tomuto 

        rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

 

                2.     Ak sa žiadosti o poskytnutie informácie nevyhovie čo i len zčasti, vydá sa o tom písomné rozhodnutie.

 

3.        Ak STM odmietne podať žiadanú informáciu, žiadateľ môže podať odvolanie. Za odmietnutie sa pritom považuje aj skutočnosť, ak STM v zákonom     

        stanovenej lehote nesprístupní požadovanú informáciu, alebo nevydá rozhodnutie. Dňom doručenia rozhodnutia v takomto prípade je tretí deň od   

        uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 

4.        Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty 

        Slovenskému technickému múzeu v Košiciach.

 

5.     O odvolaní rozhoduje Ministerstvo kultúry SR.

 

6.       Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní odo dňa doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa , že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Dňom doručenia v takomto prípade je druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

 

7.       Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v rámci občiansko-súdneho konania.

 

Článok 7

Úhrada nákladov

 

1.      Za sprístupnenie informácie môže STM od žiadateľa požadovať úhradu vynaložených materálnych nákladov a to na:

                - obstaranie technických nosičov dát (diskiet, kompaktných diskov a pod.)

                - vyhotovenie kópií požadovaných informácií

                - obstaranie obalu, obálok

                - odoslanie informácií – poštovné.

                výška úhrady tvorí súčet týchto nákladov.

 

2.         Žiadateľ uhradí vzniknuté náklady v hotovosti do pokladne STM, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet v banke.

 

Článok 8

Účinnosť

 

                1. Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

 

 

                                                                                                                                                                                                                           Ing. Eugen Labanič

                                                                                                                                                                                                                                        riaditeľ

 

 

 

 

 

                Písomná žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211 / 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

                Ústna žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona 211 / 200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

                Záznam o vybavení žiadosti o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č.211 / 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

                Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu