Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

História

Profil Slovenského technického múzea sa formoval od vydania dočasného štatútu (vtedajšieho Technického múzea) v roku 1947. Verejnosti boli prvé expozície múzea sprístupnené o rok neskôr. Významnú stopu, z ktorej STM čerpá dodnes, zanechal  v múzeu jeho zakladateľ a prvý riaditeľ Dr. Štefan Butkovič, CSc. – významná osobnosť  inštitucionálne  organizovaného  technického  múzejníctva  na  Slovensku. V roku 1983 bolo múzeum premenované na Slovenské technické múzeum.

Zriadenie špecializovaného technického múzea na Slovensku bolo plne historicky opodstatnené. Slovensko vo svojom vývoji patrilo medzi najpriemyselnejšie oblasti Uhorska. Vďaka nerastnému bohatstvu, jeho ťažbe a spracovaniu v baníctve a hutníctve sa Slovensko do konca 18. storočia radilo v rozvoji techniky medzi popredné európske štáty. Z bohatej histórie vyrastala potreba múzejne uchovať a dokumentovať technické tradície.

Slovenské technické múzeum ako špecializované múzeum technického zamerania s celoslovenskou pôsobnosťou poskytuje pohľad do histórie a tradícií vedy, výroby, techniky, dopravy a priemyslu. Spravuje bohatý zbierkový fond, iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky in situ na území celého Slovenska, poskytuje odbornú pomoc pri ich záchrane, obnove a sprístupňovaní. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky.     

V rozsiahlom zbierkovom fonde je zastúpené baníctvo, hutníctvo, kováčstvo, hodinárstvo, strojárstvo, elektrotechnika, geodézia a kartografia, fotografická a kinematografická technika, priemyselný dizajn, kancelárske stroje, polygrafia, doprava železničná a lodná, doprava cestná, letectvo a letecká technika, energetika, stavebníctvo, textilné stroje, zdravotnícka technika. Vedecké odbory reprezentujú zbierky historickej prístrojovej techniky z fyziky, chémie a astronómie. Múzeum do dnešného dňa zhromaždilo viac ako 36 000 kusov zbierkových predmetov, pričom mnohé nesú v sebe nenahraditeľné a jedinečné dokumentačné, umelecké, estetické a ďalšie hodnoty. Množstvo unikátnych exponátov je prezentované v expozíciách a vystavených súboroch zbierok. Slovenské technické múzeum spravuje aj nehnuteľné technické pamiatky, napr. Solivar pri Prešove, vysokú pec Karol pri Vlachove, hámor v Medzeve.

Bohatý zbierkový fond STM verejnosti prezentuje vo viacerých pobočkách. Expozície, okrem sídla na Hlavnej ul. v Košiciach, sú sprístupnené v Kaštieli Budimír, v STM - Múzeu Solivar v Prešove, v STM - Múzeu letectva v Košiciach, STM - Múzeu dopravy v Bratislave, Múzeu J. M. Petzvala  v Spišskej Belej, Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, v Hámri v Medzeve. Okrem tradičných múzejných foriem STM svoju činnosť realizuje aj v špecializovanom zariadení planetária, v unikátnej Sieni elektrických výbojov, v Energetickom oddelení A. Stodolu, ako aj v interaktívnej expozícii Vedecko-technické centrum pre deti a mládež v Košiciach.

Budova, v ktorej sídli Slovenské technické múzeum, je architektonickou dominantou severnej časti pamiatkovej rezervácie mesta Košíc. Stojí na mieste štyroch gotických meštianskych domov z 13. stor., v 18. stor. prestavovaných v štýle tereziánskeho klasicizujúceho baroka. Od r. 1654 bol tento dom tradičným sídlom najvyšších uhorských vojenských hodnostárov pri ich pobyte v Košiciach, odvtedy sa komplexu vžil názov Dom hornouhorského kapitanátu alebo Rákociho palác.