Výberové konania

Námestník/námestníčka generálneho riaditeľa pre odborné činnosti

Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, 040 01 Košice

Slovenské technické múzeum so sídlom v Košiciach vyhlasuje podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie: „námestník/námestníčka generálneho riaditeľa pre odborné činnosti“.

Kvalifikačný predpoklad:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

Ďalšie predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

Iné kritériá a požiadavky:

 • skúsenosti v riadiacej funkcii,
 • znalosť právnych predpisov z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a z oblasti riadenia,
 • znalosť aspoň jedného z cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk,
 • znalosť práce s PC,
 • minimálne 5-ročná nepretržitá prax v múzejníctve 

Požadované doklady a prílohy:

 • prihláška do výberového konania - stiahnuť
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, o bezúhonnosti uchádzača a o pravdivosti všetkých predložených dokladov a uvedených údajov (úradne osvedčený podpis) - stiahnuť
 • kópia o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópia dokladu o ovládaní cudzieho jazyka (môže byť nahradená čestným vyhlásením),
 • písomný materiál "Koncepcia rozvoja odborných múzejných činností v Slovenskom technickom múzeu" (strednodobá 5 až 10 rokov, max rozsah 10 strán).

Miesto výkonu práce:  STM, Hlavná 88, 040 01 Košice

Platové zaradenie a plat:

V zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, trieda 9  v závislosti od odbornej praxe + príplatok za riadenie + zvýšenie tarifného platu o 5 % + možnosť priznania osobného príplatku, pričom základná zložka mzdy (brutto) v danom tarifnom plate je podľa dosiahnutých rokov započítanej praxe od 992 Eur do 1.167 Eur.

Prihlášku do  výberového konania s ostatnými požadovanými dokladmi a prílohami  doručte do 10. 5. 2021 do podateľne Slovenského technického múzea, Hlavná 88, 040 01 Košice alebo poštou na adresu: Slovenské technické múzeum, sekretariát generálnej riaditeľky, Hlavná 88, 040 01 Košice v obálke označenej nápisom: "výberové konanie NOČ neotvárať".

Uchádzačov, ktorí splnia  požadované kvalifikačné predpoklady, ďalšie predpoklady, iné kritériá a požiadavky a predložia požadované doklady a prílohy, pozve výberová komisia na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Bližšie informácie poskytne referát personálnej práce: tel. +421 915 344 217, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Informácia o ochrane osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie